“KIESWIJZER NACHTCULTUUR” STEMADVIES

De Unmute Us en Nachtburgemeester van Tilburg Kies Wijs-Wijzer

Stem jij vóór de nacht? Op 14, 15 en 16 maart 2022 vinden er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een belangrijk moment voor onze uitgaanscultuur, want de gemeentepolitiek speelt een grote rol in de beleidsvorming omtrent festivals en evenementen. Wist jij bijvoorbeeld dat er in  diverse steden partijen zijn die het aantal muziekevenementen en uitgaansgelegenheden in hun stad liever drastisch zien verminderen? Unmute Us en De Nachtburgemeester van Tilburg roepen jou daarom op om je in de kleine lettertjes te verdiepen en om de positie van jouw partij ten opzichte van de nacht mee te wegen in je stem. Het voorwerk is al gedaan! We hebben alle politieke partijen welke zich verkiesbaar hebben gesteld een enquete verzonden. Een samenvatting van hun partijprogramma en input vanuit de enquete hebben we omgeschreven tot een stemadvies. Hieronder vind je dat advies per partij, op volgorde van de huidige grootte van de partij.


Lijst Smolders


Lijst Smolders erkend het belang van festivals, kroegen, nachtclubs en evenementen, maar vind onze stad daarin wel verzadigd, er hoeft in hun ogen niets meer bij. Lijst Smolders ziet festivals uit parken liever verplaatsen naar een plek buiten de stad. Zij zien het MOB-complex hierin als een belangrijke oplossing. Daarnaast willen zij zich in het bijzonder hard maken voor meer (culturele) voorzieningen in de Reeshof.

Omdat Lijst Smolders het belang van festivals en uitgaan wel erkend, maar evenementen wil weren uit parken (en deze wil verplaatsen naar een plek buiten de stad) én tevens het aanbod momenteel voldoende acht, krijgt Lijst Smolders een negatief advies.

Toevoeging van de redactie: In de raadsvergaderingen is Lijst Smolders vaak zeer kritisch tegenover evenementen en horeca op het gebied van overlast voor omwonenden, in de enquête geven ze echter aan dat de huidige geluidsniveaus zo kunnen blijven en wanneer er veel klachten van overlast binnenkomen over geluid tijdens een evenement, dat dat geen gevolgen heeft voor het evenement. Wel geven ze aan dat er meer aandacht en een betere belangenafweging zou moeten zijn voor de bewoners en ondernemers. Maatwerk per locatie vinden ze erg belangrijk.

Het stemadvies voor Lijst Smolders is “negatief”

Lijst Smolders heeft meegewerkt aan onze enquête
Meer festivals? Nee
Minder festivals?
Nee
Meer nachtclubs? Ja
Festivals in de stad? Ja
Festivals in parken? Nee
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Ja
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

D66


D66 Tilburg geeft aan te staan voor een divers en toegankelijk evenementenbeleid. Het aanbod moet representatief en inclusief zijn voor de Tilburgse bevolking. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de ondernemers. Zij zijn immers de experts. Volgens D66 is het festival- en evenementen aanbod momenteel nog te beperkt én te weinig divers.

De ondersteuning vanuit de gemeente moet beter vindt D66. Organisaties moeten bij één accountmanager terecht kunnen voor het volledige evenementen traject (vanaf het op de kalender plaatsen tot de verleende vergunning).

Zowel voor evenementen als de nachthoreca mag er wat D66 Tilburg betreft meer ruimte komen (op de kalender én in de stad) – met diversiteit in het achterhoofd. De balans tussen leefbaarheid en evenementen vraagt om (meer) maatwerk.

Omdat D66 zich wil inzetten voor meer én een diverser aanbod en daarbij de organisatoren hoog in het vaandel heeft staan, krijgt D66 een positief stemadvies.

Het stemadvies voor D66 is “positief”

D66 heeft meegewerkt aan onze enquête
Meer festivals? Ja
Minder festivals? Nee
Meer nachtclubs? Ja
Festivals in de stad? Ja
Festivals in parken? Ja
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Soms
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

GroenLinks

GroenLinks erkent de waarde van een levendige stad en beschouwt de nacht als onderdeel van het culturele aanbod. De partij is echter wel van mening dat het huidige nachtcultuuraanbod diverser en toegankelijker moet worden gemaakt, zodat ze voor verschillende groepen iets te bieden heeft. Het draagt volgens hen bij aan de identiteit van Tilburg, talentontwikkeling, creativiteit en sociale ontmoetingen. GroenLinks wil blijven investeren in een goede gemeentelijke organisatie die bestaande als ook nieuwe festivals en evenementen goed kan faciliteren. Om festivals uit de kwetsbare stadsparken te weren vinden ze het hoog tijd om te investeren in een eigen evenemententerrein. GroenLinks ziet daarbij de meeste kansen om als gemeente het MOBcomplex in Noord aan te kopen.

Opvallend: Groenlinks is de enige partij welke heeft aangegeven dat de maximale geluidsniveaus wat hen betreft met 3 dB omlaag mogen. Ze geven hierover als toelichting: GroenLinks kiest voor een balans tussen een levendige en een leefbare stad. Dat betekent dat niet alles overal kan. GroenLinks ziet kansen om meer binnenevenementen te realiseren en is daarom ook voor méér grootschalige danslocaties binnen.

GroenLinks (ook landelijk) vindt ook dat er striktere eisen moeten worden gesteld aan het aantal evenementen, de gebruikte locaties, het aantal bezoekers en aan het gebruik van licht en geluid. Dit gaat niet makkelijk hand-in-hand met grootschalige evenementen, daarom is het stemadvies neutraal.

Het stemadvies voor GroenLinks is “neutraal”

GroenLinks heeft meegewerkt aan onze enquête
Meer festivals? Ja
Minder festivals? Nee
Meer nachtclubs? Ja
Festivals in de stad? Ja
Festivals in parken? Soms
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Ja
Strengere regels m.b.t. geluid? Ja, 3 dB

VVD

Toevoeging van de redactie: Dit advies voelt onwennig om dit te typen.

Afgelopen twee jaar heeft door de pandemie de evenementenwereld, het uitgaansleven en de cultuursector natuurlijk op zijn gat gelegen. Mede door het landelijke beleid van de VVD zijn we uiteindelijk samen de straat op gemoeten om te strijden voor de openstelling van onze scene. Bij Mark Rutte stonden wij als sector steeds onderaan het lijstje, we werden vergeten. De cultuurparagraaf in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet klinkt veelbelovend: ‘Cultuur is van wezenlijk belang voor onze samenleving en een investering in onze maatschappij. De verbindende, inspirerende en prikkelende kracht van kunst en cultuur brengt mensen bij elkaar, daagt uit en biedt nieuwe perspectieven.’ Maar toch mist de cultuursector écht perspectief van Rutte IV. Ook lokaal zien we in het verleden dat op cultureel- en subsidiegebied de VDD regelmatig meedogenloos is. De partij heeft zelfredzaamheid hoog in het vaandel en geven bijvoorbeeld in de enquête ook aan er naar te willen streven dat poppodium 013 op termijn geen subsidie meer nodig heeft.

Je kunt jezelf afvragen: welke garanties geven gebeurtenissen uit het verleden voor de toekomst en in hoeverre loopt het landelijke beleid van de VVD gelijk met lokale ambities?

Het advies op basis van de enquete: De Tilburgse VVD vindt festivals en evenementen van levensbelang voor Tilburg. De partij streeft dan ook naar een gevarieerd, onderscheidend en kwalitatief hoogstaand aanbod. Daarnaast willen ze een kwalitatief hoogwaardige evenementenlocatie waar grotere evenementen, zoals festivals plaats kunnen vinden, binnen de gemeente. Ze zijn voorstander van recreatie in de natuur, zo ook door middel van evenementen.

Ze vinden de huidige regelgeving omtrent evenementen voldoende toereikend om natuur en omwonenden te beschermen, maar willen wel meer spreiding van evenementen. Zowel in de kalender als kwa locaties. Dit zodat de daarbij door inwoners te ervaren mogelijke overlast kan worden gespreid over de gemeente.

Intensieve horeca moet zich volgens de VVD beperken tot het horeca concentratiegebied, maar in het horeca concentratiegebied zouden wel vrije sluitingstijden gehanteerd mogen worden, zodat overlast van een stroom huiswaarts kerend publiek beperkt wordt (doordat dit meer geleidelijk aan gaat). Ook zou er meer ruimte gemaakt moeten worden voor meer “zware horeca” binnenlocaties zoals nachtclubs.

We geven op basis van de afgenomen enquete de lokale Tilburgse VVD dus een positief stemadvies.

Het stemadvies voor VVD is “positief”

VVD heeft meegewerkt aan onze enquête
Meer festivals? Ja
Minder festivals? Nee
Meer nachtclubs? Ja
Festivals in de stad? Ja
Festivals in parken? Ja
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Nee
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

SP

SP erkend de culturele waarde en het belang van festivals, uitgaan en evenementen, de partij vindt de markt in Tilburg echter wel voldoende verzadigd. Zowel op gebied van het aantal evenementen en evenementenlocaties, als het aantal horeca en uitgaansgelegenheden. Ze hebben belangenafwegingen hoog in het vaandel staan, in de enquête komen ze vaak terug op leefbaarheid en willen alle vormen van overlast voor omwonenden zo veel mogelijk beperken. Festivals in parken is volgens de SP een no go en de natuur moet volgens hen nog beter beschermd worden. Het lijkt erop dat de SP wel de lusten wil, maar niet de lasten. Daarom is het stemadvies negatief.

Het stemadvies voor SP is “negatief”

SP heeft meegewerkt aan onze enquête
Meer festivals? Nee
Minder festivals? Nee
Meer nachtclubs? Nee
Festivals in de stad? Ja
Festivals in parken? Nee
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja, maar niet het M.O.B. complex.
Strengere regels m.b.t. natuur? Ja
Strengere regels m.b.t. geluid? Soms

CDA

Het CDA erkent het belang van evenementen voor onze stad, en vinden het belangrijk dat er in elke wijk of dorp aanbod is. Een leefbare stad, maar ook een stad waar iets te béleven valt. Ze vinden dat er ruimte moet zijn voor sport, het verenigingsleven, cultuur in alle wijken, topmusea en onderscheidende evenementen, zoals de Tilburgse Kermis. Maar ook voor initiatieven vanuit bewoners zelf, zoals activiteiten in de buurt.

Ze toveren in hun partijprogramma een fonds uit de hoge hoed, met een jaarlijkse gemeentelijke donatie van minimaal 100.000 euro, voor de organisatie van grote evenementen. Ze vinden het huidige aanbod aan horeca en festivals goed en ze vinden de huidige regelgeving voor deze partijen goed en voldoende. Ze willen vooral niet doorslaan in dwangmatige verduurzaming. Als het aan het CDA ligt gaan we op dezelfde voet verder en hoeft er eigenlijk niet te veranderen, op toevoeging van één iconisch evenement aan onze stad na.

Het advies neigt naar positief, maar omdat de partij content is met het huidige aanbod en te weinig progressief is naar nieuwe middelgrote evenementen, te weinig progressief is tegenover het uitbreiden van de locatiematrix en minder beperkende regelgeving is het advies neutraal geworden.

Het stemadvies voor CDA is “neutraal”

CDA heeft meegewerkt aan onze enquête
Meer festivals? Nee, op één iconisch event na.
Minder festivals? Nee
Meer nachtclubs? Nee
Festivals in de stad? Ja
Festivals in parken? Ja
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Nee
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

Partij van de Arbeid

De PvdA Tilburg vindt dat er op dit moment een mooi divers aanbod is van muziekfestivals in Tilburg, van de verschillende dancefestivals tot aan festivals als Roadburn, ze erkennen de waarde hiervan voor onze stad. Ze vinden het een groot gemis dat een werelds festival als Festival Mundial sinds enkele jaren niet meer bestaat, maar ze vinden zich de een gemeente zich niet zou moeten bemoeien met de inhoud van een evenement of festival. Er hoeft geen ruimte te worden gemaakt voor meer festivals of horecagelegenheden.

Grootschalige evenementen zijn wat de PvdA Tilburg betreft niet welkom in stadsparken zoals het Leijpark en het Wilhelminapark, omdat deze keer op keer zorgen voor beschadigingen aan bomen en de rust van dieren verstoren, hoe goed de afspraken en regelgeving ook is geregeld. Kleinschalige evenementen kunnen wel in stadsparken plaatsvinden volgens het PvdA.

Het advies neigt naar neutraal omdat de PvdA niet onwelwillend is tegenover evenementen en de meerwaarde er ook van erkend. Ze zijn hun standpunten echter wel zeer beperkend en zien geen meerwaarde in groei, daarom is het advies negatief.

Het stemadvies voor PvdA is “negatief”

PvdA heeft meegewerkt aan onze enquête
Meer festivals? Nee
Minder festivals? Nee
Meer nachtclubs? Nee
Festivals in de stad? Ja
Festivals in parken? Grootschalig Nee, Kleinschalig Ja.
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Ja
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

50Plus

50Plus vindt dat er te weinig muziekfestivals in onze stad zijn, vooral in de categorie “40 plus”. Evenementen zoals Reeshof muzeconcerten moeten wat hen betreft, gratis en toegankelijk blijven voor iedereen, ook wanneer er extra subsidie wordt gevraagd.

Omtrent overlast vinden ze dat er altijd een gesprek moet zijn met omwonenden of de wijkraad, want Tilburg is van iedereen.

Het stemadvies voor 50Plus is “positief”

50Plus heeft meegewerkt aan onze enquête
Meer festivals? Ja
Minder festivals? Nee
Meer nachtclubs? Nee
Festivals in de stad? Ja
Festivals in parken? Ja
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Nee
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

Lokaal Tilburg

Lokaal Tilburg vindt Tilburg een echte evenementenstad met een goed aanbod, maar als Tilburg zich (blijvend) wil positioneren als evenementenstad dan zal het ook geschikte locaties moeten faciliteren volgens hen, als is dit misschien wel een onmogelijke opgave.

Ze zijn kritisch tegenover het huidige beleid op gebied van regels en evenementen door de gemeente. Ze geven aan “Geluid is altijd een gevoelig onderwerp en het draait erom hoe dit wordt beleefd. Het aantal db wordt niet altijd op iedere locatie hetzelfde ervaren. Het is goed een concrete norm te hebben maar er moet ten alle tijden goed overleg plaatsvinden met directe omwonende hoe dit wordt ervaren. Soms kan dit zelfs leiden naar een verbreding.” Ze vinden vaak de regels te beperkend en zijn ervan overtuigd dat er op acceptabel niveau invulling kan worden gegeven aan evenementen. Ze vinden wel dat inwoners altijd gehoord moeten worden om een goede afweging te kunnen maken.

Het advies neigt naar positief, maar omdat de partij content is met het huidige aanbod en te weinig progressief is naar nieuwe middelgrote evenementen, te weinig progressief is tegenover het uitbreiden van de locatiematrix en minder beperkende regelgeving is het advies neutraal geworden.

Het stemadvies voor Lokaal Tilburg is “neutraal”

Lokaal Tilburg heeft meegewerkt aan onze enquête
Meer festivals? Nee
Minder festivals? Nee
Meer nachtclubs? Nee
Festivals in de stad? Ja
Festivals in parken? Ja
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Nee
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

Voor Tilburg

Voor Tilburg mist een open podium voor Tilburgse talenten, zowel uit de samenleving zoals Rockacademie en wijken. Geef organisatoren weer de ruimte en leg de focus ook op de Reeshof en omliggende dorpen.

Er is volgens Voor Tilburg te weinig diversiteit in de huidige georganiseerde evenementen. Ze missen multiculturele muziekfestivals welke laagdrempelig en toegankelijk zijn. Voor Tilburg vindt dus dat er meer  evenementen moeten komen, wij zijn immers een bruisende stad, maar uiteraard betekent dit niet dat omwonenden veel overlast hoeven te ervaren. Wanneer de omwonenden goed geïnformeerd worden en de evenementen zich aan de regels houden, zorgen ze er samen voor dat iedereen zich fijn voelt in Tilburg.

Het stemadvies voor Voor Tilburg is “positief”

Lokaal Tilburg heeft meegewerkt aan onze enquête
Meer festivals? Ja
Minder festivals? Nee
Meer nachtclubs? Nee
Festivals in de stad? Ja
Festivals in parken? Ja
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Nee
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

Partij voor de Dieren

De PvdD maakt zich landelijk zorgen over de ‘festivalisering’ van de Nederland. Ze geven aan: “Een feestje of vakantie is leuk, maar we moeten wel rekening houden met de impact ervan op omwonenden, dieren, natuur en klimaat. Festivals bijvoorbeeld gaan gepaard met hard geluid, veel licht en vieze uitstoot, met alle negatieve gevolgen van dien.” De partij ziet het aantal festivals en evenementen dan ook liever drastisch verminderen. Met name de evenementen in stadsparken leggen grote druk op de leefbaarheid, het schaarse groen en de dieren in de stad. De partij zet zich daarnaast in voor zaken als de festivalheffing en het verbod op vuurwerk en heftige lichtshows bij evenementen.

Ze verwijzen graag naar hun partijprogramma, belangrijke speerpunten op het gebied van evenementen zijn:

– Er komt één gemeentelijk loket dat alle klachten coördineert. Tijdens de nacht en in het weekend is het klachtenloket ook bereikbaar voor meldingen van overlast en overtredingen.
– Tilburg investeert niet in grootschalige prestige-evenementen, zeker niet als ze bedoeld zijn om de gemeente (inter)nationaal op de kaart te zetten.
– Bij de vergunningverlening van horecagelegenheden wordt rekening gehouden met omwonenden wat betreft geluidsoverlast.

Het stemadvies voor de PvdD is “negatief”

De PvdD heeft ondanks meerdere verzoeken niet meegewerkt aan onze enquête
Meer festivals? Nee
Minder festivals? Ja
Meer nachtclubs? ?
Festivals in de stad? ?
Festivals in parken? Nee
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? ?
Strengere regels m.b.t. natuur? Ja
Strengere regels m.b.t. geluid? Ja

Forum voor Democratie

FVD vindt het aanbod in onze stad te beperkt en te weinig divers. Ze erkennen het belang van festivals en evenementen in onze stad. Ze staan voor vrije marktwerking en willen ondernemers volop de ruimte geven om festivals te organiseren. FvD vindt de voorwaarden en locaties in de locatiematrix te beperkend voor ondernemers. FVD wil bijvoorbeeld de mogelijkheid behouden om bij grote festivals af te zien van de gangbare eindtijden, dit om Tilburg op de kaart te zetten. Samen met de VVD en Hart voor Vrijheid staan zij positief tegenover “open eindtijden”, dus extra ruime openingstijden voor horeca-ondernemers.

Het stemadvies voor FvD is “positief”

FvD heeft meegewerkt aan onze enquête
Meer festivals? Ja
Minder festivals? Nee
Meer nachtclubs? Ja
Festivals in de stad? Ja
Festivals in parken? Ja
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Nee
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

Hart voor Vrijheid

Hart voor Vrijheid is van mening dat het nachtleven en festivals een belangrijk onderdeel uitmaken van cultuur. De gemeente zou progressiever en meer behulpzaam te werk moeten gaan en als zodanig vooral een faciliterende rol moeten spelen. De gemeente zou zo min mogelijk moeten werken met vergunningen en uitgaan van vertrouwen in de organisatie op basis van afspraken die daarmee gemaakt worden. Hart voor Vrijheid is van mening dat de regel en verenigingsdwang in Nederland doorgeschoten is. Ze streven naar veel minder bureaucratie en regelgeving, waardoor vrijheid en verantwoordelijkheid weer terugkomt waar ze thuishoort, bij de mensen zelf. Of het nu gaat om openingstijden van horeca, terrasregels, regels voor evenementen omtrent geluid en eindtijden: Hart voor Vrijheid wil zich op alle punten op gebied van regelgeving afzien van strenge regels en vergunningplicht en zich flexibel instellen.

Hart voor Vrijheid wenst respect voor de natuur, zeker voor kwetsbare gebieden. Maar ze weten ook dat de natuur een zeer groot zelfherstellend vermogen heeft en hierdoor vaak meer mogelijk is dan de wet voorschrijft.

Het stemadvies voor Hart voor Vrijheid is “positief”

Hart voor Vrijheid heeft meegewerkt aan onze enquête
Meer festivals? Ja
Minder festivals? Nee
Meer nachtclubs? Ja
Festivals in de stad? Ja
Festivals in parken? Ja
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Nee
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

ONS Tilburg

ONS Tilburg erkend het belang en de culturele waarden van festival, evenementen en uitgaan. Ze vinden het huidige aanbod aan evenementen te klein en te weinig divers. Ze zien graag festivals met een divers aanbod. Festivals waar ze grote namen kunnen halen, maar ook een podium bieden aan jong talent.

De gemeenteraad moet volgens ONS Tilburg in gesprek over een permanente evenementenlocatie. Breda (met Breepark) is hier een goed voorbeeld in. Een locatie dient meerjarig te zijn en de mogelijkheid te bieden voor verschillende soorten evenementen.

Het stemadvies voor ONS Tilburg is “positief”

ONS Tilburg heeft meegewerkt aan onze enquête
Meer festivals? Ja
Minder festivals? Nee
Meer nachtclubs? Ja
Festivals in de stad? Ja
Festivals in parken? Ja
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Nee
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

Het stemadvies is er niet om klakkeloos over te nemen, maar om je aan het denken te zetten. Wat kan welke partij op welke manier voor mij en de stad betekenen. Je hoeft het niet eens te zijn met de partij, niet met hun standpunten, maar ook niet met dit advies. Het stemadvies probeert de partijen en hun standpunten te duiden, jou food for thought te geven. Dat je dit toch hier gelezen hebt maakt namelijk al dat je jezelf verdiept. Chapeau, dat is het allerbelangrijkste. Althans, naast ook daadwerkelijk gaan stemmen natuurlijk!

Meer info: https://unmute-us.nl/

Related Posts